ബൂഫിയ പണി-KSA-1407275-Rjob-KSA 342 views

Job Expired

saudi jobs

Saudi Arabia

Required

ജിദ്ദയിലെ ബൂഫിയിലേക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് .ഇക്കാമ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളവരും വർക്ക് പരിചയമുള്ളവരും വിളിക്കുക .

തനസ്സിൽ എടുക്കുന്നതാണ് .

0559916108

please login and apply job

and please share and like to face book

and share toyour friends

Note: we are (www.rjob.in) not recruiters, instead we just sharing available jobs in worldwide, once you click on the Apply / job title, will direct you to the career page of concerned job provider, so rjob is not directly or indirectly involve in any stage of recruitment

boofiyajob@gmail.com
Contact 559916108

  • This job has expired!
Share this job

Search your desired Job

Search for the latest available jobs,

Apply online jobs and get hired, free Resume Uploading.Didn't find your Job?don't worry, Upload your resume, Employer's regularly visiting our website. Your resume will be visible to Employer's they contact you directly.Register & Upload your resume for future.

Search Job

15.56Millions