ബൂഫിയയിലേക്കു ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് (KERALA)-KSA-1002561-Rjob-KSA 22 views

Job Expired

saudi jobs

Jeddah

Required

അർബഹീൻ സ്ട്രീറ്റിൽ ഉള്ള ബൂഫിയയിലേക്ക് ഒരു മലയാളിയെ ആവശ്യം ഉണ്ട് താൽപര്യം ഉള്ളവർ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക 0500450229 CALL (8 am to 12 pm 5 pm 12 am)

please login and apply job

and please share and like to face book

and share toyour friends

Note: we are (www.rjob.in) not recruiters, instead we just sharing available jobs in worldwide, once you click on the Apply / job title, will direct you to the career page of concerned job provider, so rjob is not directly or indirectly involve in any stage of recruitment
FOR MORE UPDATE JOBS PLEASE JOIN OUR WHATSAPP GROUP & FACE BOOK GROUP FOLLOW BELOW LINK TO JOIN

aanv297@gmail.com
contact 500450229

  • This job has expired!
Share this job

Search your desired Job

Search for the latest available jobs,

Apply online jobs and get hired, free Resume Uploading.Didn't find your Job?don't worry, Upload your resume, Employer's regularly visiting our website. Your resume will be visible to Employer's they contact you directly.Register & Upload your resume for future.

Search Job

15.56Millions